Podiel Slovákov v produktívnom veku s dlhmi po splatnosti sa medziročne výrazne zvýšil

Spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), ktorá sa zameriava na správu pohľadávok finančných inštitúcií a korporátnych zákazníkov, vo svojom novom prieskume zistila, že necelých 13 % Slovákov má nejaké záväzky po splatnosti.

Bez ohľadu na vek sa podiel dlžníkov s nesplatenými záväzkami oproti minuloročným 8 % zvýšil. Ešte viac dlžníkov, ktorí nezvládajú splácať svoje záväzky, je medzi osobami v produktívnom veku (25 až 54 rokov) – z vlaňajších 10 % ich počet vzrástol na tohoročných 17 %. Záväzky po splatnosti majú častejšie muži (16 %) ako ženy (10 %) a najviac dlžníkov je vo vekovej skupine 25 – 34 rokov (takmer 22 %).

Rovnako ako v predchádzajúcom prieskume dominujú neuhradené splátky bankových úverov (48 %). Zatiaľ čo v minulom roku za nimi nasledovali dlhy po splatnosti u nebankových subjektov (krátkodobé pôžičky, nákupy na splátky atď.), v súčasnosti sú na druhom mieste neuhradené poplatky za bývanie vrátane nájomného a energií (24 %) a za služby, ako sú telefón alebo internetové pripojenie (takisto 24 % respondentov s dlhmi po splatnosti). Neuhradené platby u nebankových subjektov má v súčasnosti 23 % respondentov oproti 31 % z predchádzajúceho prieskumu.

Podobne ako v predchádzajúcom prieskume majú dlžníci najčastejšie záväzky vo výške 400 až 4 000 EUR (43 %), 34 % dlžníkov má dlhy po splatnosti do 400 EUR a 24 % dlžníkov dlží viac ako 4 000 EUR. Zďaleka najväčší podiel (67 %) dlhov po splatnosti vo výške do 400 EUR majú ľudia v najnižšej vekovej skupine 18 až 24 rokov. Záväzky po splatnosti nad 4 000 EUR majú najčastejšie ľudia vo veku 35 až 44 rokov.

„Inflácia a všeobecne nepriaznivá hospodárska situácia vedú k medziročnému nárastu podielu osôb, ktoré nedokážu pravidelne splácať svoje záväzky. Tomu zodpovedá aj prudký nárast podielu dlžníkov, ktorí neuhradili platby za bývanie a služby, a to takmer o 10 % respondentov viac než v minulom roku. Alarmujúci je tiež takmer 25 % medziročný nárast počtu osôb v dôchodkovom veku s nesplácanými dlhmi vo výške 400 až 4 000 EUR, ktoré majú len veľmi obmedzené možnosti, ako si zvýšiť príjem a uhradiť svoje záväzky,” uvádza Jaroslava Palendalová, generálna riaditeľka spoločnosti KRUK.

Rovnako ako v predchádzajúcom roku je najčastejším dôvodom nesplácania záväzkov strata zamestnania (42 % dlžníkov oproti vlaňajším 50 %). Strata zamestnania pritom postihuje skôr ženy (50 %) než mužov (36 %), a najmä ľudí so základným a stredoškolským vzdelaním. Ako druhú najčastejšiu príčinu nesplácania dlhov respondenti prieskumu uvádzajú chorobu dlžníka alebo člena jeho rodiny (26 %) a ďalej vysoké splátky úverov (21 %).

Tri najčastejšie príčiny nesplácania dlhov – strata zamestnania, choroba a vysoké splátky – sú veľmi úzko prepojené. prípade straty alebo výrazného zníženia príjmov je však potrebné komunikovať s veriteľom a dohodnúť sa na reštrukturalizácii dlhu alebo znížení splátok a predĺžení obdobia splácania,” dodáva Jaroslava Palendalová, generálna riaditeľka spoločnosti KRUK.