Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady spracúvania osobných údajov Nasedlhy.sk

Ochranu súkromia a osobných údajov považujeme za našu prvoradú povinnosť. S osobnými údajmi zaobchádzame výhradne v súlade s platnou legislatívou. Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)  č. 2016/679 (ďalej len “GDPR”) a v súlade  s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov (ďalej len “Zákon”). Dovoľujeme si Vám predložiť informácie, ktoré objasňujú, čo robíme pre to, aby sme zaistili dôvernosť a bezpečnosť osobných údajov.

Čo sa tu dozviete?

 • Aké osobné údaje spracúvame,
 • z akých zdrojov ich získavame,
 • k akým účelom je používame,
 • komu ich smieme poskytnúť,
 • ako môžete získať informácie o svojich osobných údajov, ktoré spracúvame,
 • ako sú osobné údaje zabezpečené,
 • informácie pre jednotlivé kategórie dotknutých osôb.

Identifikačné údaje prevádzkovateľa:

KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., organizačná zložka, Rustaveliho 4, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača, IČO: 47 030 691 (ďalej len „Spoločnosť“)

 Informácie o zodpovednej osobe:

 • Marián Zalom   
 • e-mail: DPO@cz.kruk.eu
 • adresa pro korešpondenciu: Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové
 • Poradenstvo v rámci osvetovej akcie Deň bez dlhov. Poskytovanie nezáväzných a bezplatných rád, ako postupovať v ťažkej finančnej situácii, pri problémoch s dlhmi, ako postupovať pri riešení insolvencie alebo exekúcie. Osobné údaje sú spracúvané v súlade s ustanovením článku 6, ods. 1, písm. a, GDPR a § 13 ods. 1, písm. a, Zákona, a to na základe súhlasu. Tento súhlas môže klient kedykoľvek odvolať.
 • Jednorazový výpis z Centrálneho registra exekúcií, na základe žiadosti klienta. Osobné údaje sú spracúvané v súlade s ustanovením článku 6, ods. 1, písm. a, GDPR a § 13 ods. 1, písm. a, Zákona, a to na základe súhlasu. Tento súhlas môže klient kedykoľvek odvolať.

Pre účel poradenstvo v rámci osvetovej akcie Deň bez dlhov:

 • Osobné údaje meno a priezvisko, emailová adresa, telefón.

Pre účel výpisu z Centrálneho registra exekúcií:

 • Osobné údaje meno a priezvisko, dátum narodenia, v prípade fyzickej osoby podnikateľa IČO. V prípade záznamu v Centrálnom registri tiež adresa, rodné číslo, počet exekúcií, spisová značka, dlžná čiastka.
 • Centrálny register exekúcií, Slovenská komora exekútorov
 • CRIF – Czech Credit Bureau, a.s., IČO: 262 12 242, Na Vítězné pláni 1719/4, Nusle, 140 00 Praha 4
 • V prípade prenosu osobných údajov do tretích krajín (mimo Európsky hospodársky priestor) vždy dodržujeme zásadu primeranej úrovne ochrany osobných údajov, podľa ktorej k prenosu osobných údajov môže dôjsť len vtedy, ak príslušná tretia krajina zabezpečí primeranú úroveň ochrany. Požiadavka na tzv. Primeranú úroveň ochrany osobných údajov je realizovaná výlučne prostredníctvom rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti, tzn. prostredníctvom rozhodnutia, ktoré potvrdzuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov v tretej krajine ako celku alebo len v určitom sektore tretej krajiny. Zoznam platných rozhodnutí Komisie o adekvátnej ochrane osobných údajov nájdete na stránkach Úradu pre ochranu osobných údajov.

 • Osobné údaje sú získané priamo od dotknutej osoby
 • Osobní údaje získané z Centrálneho registra exekúcií
 • Vaše osobné údaje uchovávame iba po dobu trvania osvetovej akcie Deň bez dlhov. Záznam po 7 dňoch bude automatický odstránený.
 • V prípade výpisu z Centrálnej evidencie exekúcií, po vykonaní úkonu je záznam po 7 dňoch automatický odstránený.
 • Ochrana osobných údajov klienta pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi, je jedným zo základných cieľov našej Spoločnosti.
 • Osobné údaje klienta spracúvané v informačnom systéme sú chránené modernými technickými a bezpečnostnými opatreniami zabezpečujúcimi maximálnu možnú ochranu spracúvaných údajov.

Právo na prístup k osobným údajom

 • Máte právo vyžiadať si kópiu svojich osobných údajov, ktoré naše Spoločnosť spracúva a potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú spracúvané.

Právo na opravu osobných údajov

 • Ak sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o vás vedieme, sú nepresné alebo neúplné, máte právo nás požiadať o ich aktualizáciu či doplnenie.

Právo na vymazanie osobných údajov (právo byť zabudnutý)

 • Máte právo požadovať vymazanie svojich osobných údajov, ak nie sú potrebné na účel, pre ktorý boli zozbierané alebo inak spracúvané, ak ste odvolal súhlas na základe ktorého boli údaje spracúvané, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracúvanie, alebo osobné údaje boli spracúvané protiprávne, alebo musia byť vymazané na splnenie právnej povinnosti alebo preto, že osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

 • Máte právo požadovať obmedzenia spracúvania, ak popierate presnosť vašich osobných údajov, alebo je ich spracúvanie je nezákonné a Vy ako dotknutá osoba namietate ich vymazanie a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia, alebo ak nás požiadate, môžeme vaše vybrané osobné údaje spracúvať aj po tom, čo nie sú potrebné na účel, pre ktorý boli vami našej Spoločnosti poskytnuté. Ďalej máte právo požadovať obmedzenie spracúvania aj keď ste vzniesol námietku proti spracovaniu, pričom nie je jasné, či náš oprávnený záujem prevažuje nad vašim oprávneným záujmom.

Právo na prenosnosť osobných údajov

 • V prípade spracúvania osobných údajov automatizovanými prostriedkami máte právo na tzv. prenosnosť týchto údajov, ktoré vám budú poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

 • Kedykoľvek môžete namietať proti spracúvaniu osobných údajov, vrátane profilovania kde vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu oprávneného záujmu. Rovnako tak môžete namietať proti spracúvaniu v situácii, kde vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu. V tomto prípade vaše osobné údaje už naďalej nebudeme spracúvať na tento účel.

Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov

 • V prípade, že ste nám poskytli súhlas so spracúvaním osobným údajov na účely, ktoré vyžadujú súhlas, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Spracúvanie osobných údajov, ku ktorému došlo pred odvolaním súhlasu, je zákonné.

Právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona u dozorného úradu

 • V prípade, že sa domnievate, že ste boli priamo dotknutý na svojich právach ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov tak mate právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č.18/2018 Z.z.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Formulár – kontaktný formulár – poradenstvo

Spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. ako prevádzkovateľ, Vám v súlade s ustanovením § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len “Zákon”)  a článku 13. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)  č. 2016/679 (ďalej len “GDPR”) oznamuje nasledujúce informácie v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov:

Identifikačné údaje prevádzkovateľa:

KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., organizačná zložka, Rustaveliho 4, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača, IČO: 47 030 691, (ďalej len „Spoločnosť“)

Informácie o zodpovednej osobe:

 • Marián Zalom
 • e-mail: DPO@cz.kruk.eu
 • adresa pro korešpondenciu: Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov:

Poradenstvo v rámci osvetovej akcie Deň bez dlhov. Poskytovanie nezáväzných a bezplatných rád, ako postupovať v ťažkej finančnej situácii, pri problémoch s dlhmi, ako postupovať pri riešení insolvencie alebo exekúcie. Osobné údaje sú spracúvané v súlade s ustanovením článku 6, ods. 1, písm. a, GDPR a § 13 ods. 1, písm. a, Zákona, a to na základe súhlasu. Tento súhlas môže klient kedykoľvek odvolať.

Kategórie osobných údajov, ktoré naša spoločnosť pre tento účel spracúva:
Osobné údaje meno a priezvisko, emailová adresa, telefón.

Príjemcovia osobných údajov:

 • Nie je iný príjemca.

Prenos osobných údajov do tretích krajín:

 • K prenosu osobných údajov do tretích krajín nedochádza.

Zdroj, z ktorého osobné údaje pochádzajú:

 • Osobné údaje sú získané priamo od dotknutej osoby

Doba, po ktorú budú osobné údaje uložené:

 • Vaše osobné údaje uchovávame iba po dobu trvania osvetovej akcie Deň bez dlhov. Záznam po 7 dňoch bude automatický odstránený.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov:

Právo na prístup k osobným údajom

 • Máte právo vyžiadať si kópiu svojich osobných údajov, ktoré naše Spoločnosť spracúva a potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú spracúvané.

Právo na opravu osobných údajov

 • Ak sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o vás vedieme, sú nepresné alebo neúplné, máte právo nás požiadať o ich aktualizáciu či doplnenie.

Právo na vymazanie osobných údajov (právo byť zabudnutý)

 • Máte právo požadovať vymazanie svojich osobných údajov, ak nie sú potrebné na účel, pre ktorý boli zozbierané alebo inak spracúvané, alebo ak ste odvolal súhlas na základe ktorého boli údaje spracúvané, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracúvanie, alebo osobné údaje boli spracúvané protiprávne, alebo musia byť vymazané na splnenie právnej povinnosti alebo preto, že osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

 • Máte právo požadovať obmedzenia spracúvania, ak popierate presnosť vašich osobných údajov, alebo je ich spracúvanie je nezákonné a Vy ako dotknutá osoba namietate ich vymazanie a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia, alebo ak nás požiadate, môžeme vaše vybrané osobné údaje spracúvať aj po tom, čo nie sú potrebné na účel, pre ktorý boli našej Spoločnosti poskytnuté. Ďalej máte právo požadovať obmedzenie spracúvania aj keď ste vzniesol námietku proti spracovaniu, pričom nie je jasné, či náš oprávnený záujem prevažuje nad vašim oprávneným záujmom.

Právo na prenosnosť osobných údajov

 • V prípade spracúvania osobných údajov automatizovanými prostriedkami máte právo na tzv. prenosnosť týchto údajov, ktoré vám budú poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

 • Kedykoľvek môžete namietať proti spracúvaniu osobných údajov, vrátane profilovania kde vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu oprávneného záujmu. Rovnako tak môžete namietať proti spracúvaniu v situácii, kde vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu. V tomto prípade vaše osobné údaje už naďalej nebudeme spracúvať na tento účel.

Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov

 • V prípade, že ste nám poskytli súhlas so spracúvaním osobným údajov na účely, ktoré vyžadujú súhlas, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Spracúvanie osobných údajov, ku ktorému došlo pred odvolaním súhlasu, je zákonné.

Právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona u dozorného úradu

 • V prípade, že sa domnievate, že ste boli priamo dotknutý na svojich právach ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov tak mate právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č.18/2018 Z.z.

Formulár – Žiadosť o výpis z CCE

Spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. ako prevádzkovateľ, Vám v súlade s ustanovením § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len “Zákon”)  a článku 13. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)  č. 2016/679 (ďalej len “GDPR”) oznamuje nasledujúce informácie v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov:

Identifikačné údaje prevádzkovateľa:

KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., organizačná zložka, Rustaveliho 4, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača, IČO: 47 030 691, (ďalej len „Spoločnosť“)

Informácie o zodpovednej osobe:

 • Marián Zalom
 • e-mail: DPO@cz.kruk.eu
 • adresa pro korešpondenciu: Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov:

 • Jednorazový výpis z Centrálneho registra exekúcií, na základe žiadosti klienta. Osobné údaje sú spracúvané v súlade s ustanovením článku 6, ods. 1, písm. a, GDPR a § 13 ods. 1, písm. a, Zákona, a to na základe súhlasu. Tento súhlas môže klient kedykoľvek odvolať.


Kategórie osobných údajov, ktoré naša spoločnosť pre tento účel spracúva:

 • Osobné údaje meno a priezvisko, dátum narodenia, v prípade fyzickej osoby podnikateľa IČO. V prípade záznamu v Centrálnom registri tiež adresa, rodné číslo, počet exekúcií, spisová značka , dlžná čiastka.

Príjemcovia osobných údajov:

 • Centrálny register exekúcií, Slovenská komora exekútorov
 • CRIF – Czech Credit Bureau, a.s., IČO: 262 12 242, Na Vítězné pláni 1719/4, Nusle, 140 00 Praha 4

Prenos osobných údajov do tretích krajín:

K prenosu osobných údajov do tretích krajín nedochádza.

Zdroj, z ktorého osobné údaje pochádzajú:

 • Osobné údaje sú získané priamo od dotknutej osoby
 • Osobní údaje získané z Centrálneho registra exekúcií

Doba, po ktorú budú osobné údaje uložené:

 • Vaše osobné údaje uchovávame iba pre jednorazový úkon výpisu z Centrálnej evidencie exekúcií. Po vykonaní úkonu je záznam po 7 dňoch automatický odstránený.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov:

Právo na prístup k osobným údajom

 • Máte právo vyžiadať si kópiu svojich osobných údajov, ktoré naše Spoločnosť spracúva a potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú spracúvané.

Právo na opravu osobných údajov

 • Ak sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o vás vedieme, sú nepresné alebo neúplné, máte právo nás požiadať o ich aktualizáciu či doplnenie.

Právo na vymazanie osobných údajov (právo byť zabudnutý)

 • Máte právo požadovať vymazanie svojich osobných údajov, ak nie sú potrebné na účel, pre ktorý boli zozbierané alebo inak spracúvané, alebo ak ste odvolal súhlas na základe ktorého boli údaje spracúvané, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracúvanie, alebo osobné údaje boli spracúvané protiprávne, alebo musia byť vymazané na splnenie právnej povinnosti alebo preto, že osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

 • Máte právo požadovať obmedzenia spracúvania, ak popierate presnosť vašich osobných údajov, alebo je ich spracúvanie je nezákonné a Vy ako dotknutá osoba namietate ich vymazanie a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia, alebo ak nás požiadate, môžeme vaše vybrané osobné údaje spracúvať aj po tom, čo nie sú potrebné na účel, pre ktorý boli našej Spoločnosti poskytnuté. Ďalej máte právo požadovať obmedzenie spracúvania aj keď ste vzniesol námietku proti spracovaniu, pričom nie je jasné, či náš oprávnený záujem prevažuje nad vašim oprávneným záujmom.

Právo na prenosnosť osobných údajov

 • V prípade spracúvania osobných údajov automatizovanými prostriedkami máte právo na tzv. prenosnosť týchto údajov, ktoré vám budú poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

 • Kedykoľvek môžete namietať proti spracúvaniu osobných údajov, vrátane profilovania kde vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu oprávneného záujmu. Rovnako tak môžete namietať proti spracúvaniu v situácii, kde vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu. V tomto prípade vaše osobné údaje už naďalej nebudeme spracúvať na tento účel.

Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov

 • V prípade, že ste nám poskytli súhlas so spracúvaním osobným údajov na účely, ktoré vyžadujú súhlas, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Spracúvanie osobných údajov, ku ktorému došlo pred odvolaním súhlasu, je zákonné.

Právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona u dozorného úradu

 • V prípade, že sa domnievate, že ste boli priamo dotknutý na svojich právach ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov tak mate právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č.18/2018 Z.z.